stin-logo

Geared towards an excellent Research Institute

Innovation Starts Here

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์

บริการข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานวิจัย นโยบาย แหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมงานวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดการยื่นขอเสนอพิจารณา
รับรองจริยธรรมวิจัย

ทุนวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดทุนสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันฯ

Vision of the center

Proactive Humanity Innovative Outstanding

วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คือการให้การสนับสนุนนักวิจัยในสถาบันด้วยความทันสมัย

แผนยุทธศาสตร์ปี 2561 - 2565

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนงานที่บริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสถาบันเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติและนาไปสู่การใช้ประโยชน์ได้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันอันจะนำไปสู่การพัฒนาสถาบันให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยล่าสุด

ปัจจัยทำนายผลการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของบัณฑิตพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2560

Predictor of Nursing License Examination of Bachelor Graduates of Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing in 2017 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่…

การจัดการด้านสุขภาพในศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับสภากาชาดไทย

Health Care Management in Temporary Shelter for The Thai Red Cross Society วารสารพยาบาลสภากาชาดไทยปีที่ 12 ฉ.2ก.ค.-ธ.ค. 62วารสารพยาบาลสภากาชาดไทยปีที่ 12 ฉ.2ก.ค.-ธ.ค. 62วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่…

รูปแบบการพัฒนาการกำกับตนเองในการฝึกทักษะปฏิบัติก่อนการเรียนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ 1 ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Developing Self-Regulation Model of Pre-Service Skills Training in Practicuum in Family Nursing and Midwifery I course of Nursing Students in…

News

อบรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย (eRM)

วันที่ 12, 19 และ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดอบรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย (eRM) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ

ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิต เฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ฉบับภาษาไทย

Validity and reliability of the Thai version of the stroke specific quality of life scale J Med Health Sci Vol.26 No.3 December 2019 ปราโมทย์ ถ่างกระโทก, วชิรา โพธิ์ใส, เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ, วินัย ไตรนาทถวัลย์ , วานิช สุขสถาน บทคัดย่อ         การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความตรงและความเที่ยงของแบบวัดคุณภาพชีวิตเฉพาะผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ฉบับภาษาไทย (Thai-SS-QoL-12) การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ ผู้วิจัยแปลแบบวัดคุณภาพ ชีวิตเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (SS-QoL-12) จํานวน 12 ข้อ เป็นภาษาไทย ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน…

ปัจจัยทำนายผลการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ของบัณฑิตพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2560

Predictor of Nursing License Examination of Bachelor Graduates of Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing in 2017 วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 12 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค. 62 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายเชิงทำนายมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงทำนายผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของบัณฑิตพยาบาล  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 188 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามด้านข้อมูลทั่วไป ด้านการเตรียมตัวสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และด้านการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในการสอบขึ้นทะเบียนฯ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม  ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน  ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1 และทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ได้ค่าเท่ากับ .858 และ .837 ตามลำดับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน…

Research Network

ติดต่อเรา

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 ปทุมวัน
กทม. 10330

ติดต่อเรา

Phone : 02 256 4092 ต่อ 1148

Email : research@stin.ac.th

เวลาทำการ

MON-FRI 08:30 – 16:30