การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล

ความรู้จากงานวิจัย

        เรื่อง การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล

  

นักวิจัย

        เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์ และคณะ

 

ผู้กลั่นกรองความรู้จากงานวิจัย

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา  สวัสดิพานิช

       อาจารย์ ดร. ชยนุช ไชยรัตนะ

    

 แผ่นพับความรู้จากงานวิจัย

       -