การพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลแดนหญิง

 

ความรู้จากงานวิจัย

          การพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลแดนหญิง

  

  

 

นักวิจัย

           นันทกา สวัสดิพานิช

           พิไลลักษณ โรจนประเสริฐ

           ศุภาว เผือกเทศ 

           พิมพิไล ทองไพบูลย์

           สุภาพร วรรณสันทัด

 

การศึกษาสิ่งแวดล้อมอันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแบบไม่ตั้งใจในศุนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

 

ความรู้จากงานวิจัย

           การศึกษาสิ่งแวดล้อมอันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแบบไม่ตั้งใจในศุนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

  

  

 

นักวิจัย

           จิราวรรณ  กล่อมเมฆ

            ชญาภรณ์  ตีวารี

 

          

 

            

ผู้กลั่นกรองความรู้จากงานวิจัย

          อาจารย์ ดร.ณัฐชยา   พลาชีวะ

   

 

 

  

แผ่นพับความรู้จากงานวิจัย

            -