การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหลอดเบือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน: มุมมองของผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจขาดเลือดและญาติผู้ดูแล

   ชื่อโครงการ

          การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโรคหลอดเบือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน: มุมมองของผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจขาดเลือดและญาติผู้ดูแล

    

   นักวิจัย 


           เพ็ญจันทร์   แสนประสาน

 

 

           ดวงกมล   วัตราดุลย์*

 

           นวรัตน์   สุทธิพงศ์ 

 

Attachments:
Download this file (อ.ดวงกมล 60.pdf)abstract[ ]1120 Kb

การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

ชื่อโครงการ

          การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน

    

นักวิจัย      

          สมจินดา  ชมพูนุท

          วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว

Attachments:
Download this file (94774-235672-2-PB.pdf)abstract[ ]352 Kb

A Study of Environmental Hazards Causing Unintentional Injuries in Bangkok Metropolitan Area Day Care Centers

ชื่อโครงการ

          A Study of Environmental Hazards Causing Unintentional Injuries in Bangkok Metropolitan Area Day Care Centers

    

นักวิจัย              

          Jirawan Klommek

          Chayaporn Tiwaree

          Jarurat Sriratanaprapat

          Naree Yanissorn

 

Attachments:
Download this file (8. A Study of Environmental Hazards Causing Unintentional Injuries in Bangkok Me)abstract[ ]745 Kb

ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่ของสมาชิกครอบครัวผู้สูบบุหรี่

ชื่อโครงการ

          ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่ของสมาชิกครอบครัวผู้สูบบุหรี่

    

นักวิจัย      

          ศธํญญา   ธิติศักดิ์

            ศิริจิตร     จันทร

         

         

 

 

 

Attachments:
Download this file (บทความ_ผศ.ศธัญญา.pdf)abstract[ ]1188 Kb

การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ

ชื่อโครงการ

          การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ

    

นักวิจัย      

          ศุภาว์ เผือกเทศ

          นันทกา สวัสดิพานิช

          เดือนทิพย์ เขษมโอภาส

          สุจรรยา โลหาชีวะ

          พิมพิไล ทองไพบูลย์

          พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ

          ชลดา จันทร์ขาว

          วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

          อังคณา สริยาภรณ์

          ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ

 

 

 

Attachments:
Download this file (72190-218515-1-PB.pdf)abstract[ ]3425 Kb