การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

 โดยกำหนดจัด 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 

และรุ่นที่ 2 วันที่ 8-10 มกราคม 2561

ณ บ้านสวนสบาย เพลินพรรณไม้รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 25601225 ๑๘๐๒๐๗ 0002 25610113 ๑๘๐๒๐๗ 0046

 วิทยากร

 รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ   เกษมกิจวัฒนา

 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

 Capture 25610113 ๑๘๐๒๐๗ 0023

25610113 ๑๘๐๒๐๗ 0042

  จัดประชุมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเขียนและจัดช่วงเวลาในการเขียนบทความวิชาการสำหรับอาจารย์

25601225 ๑๘๐๒๐๗ 0007 3

บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่

ประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Subject Protection Course)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จัดประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Subject Protection Course)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร อาคารเฉลิมพระเกียรตืฯ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม

2

 

1

 

 

วิทยากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ พญ.ธาดา   สืบหลินวงษ์

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีดา  ทัศนประดิษฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร  เผ่าวัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง  เพ็งจาด

อาจารย์ ดร.สุจรรยา  โลหาชีวะ

มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 57 คน

บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่

3 4

5 6

7 8

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ”

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ในระยะที่ 1” 

เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม

cap1

 

 cap2 

 cap10

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ   เกษมกิจวัฒนา

มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน

บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่

cap3 cap4

cap5cap9

cap8

 

ประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

สถาบันการพยาบาลศีรสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จัดประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการมาตรฐาน

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 902/3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ กล่าวเปิดการประชุม

1

 

2

3

วิทยากร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศีสุพรรณ

มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 48 คน

บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่

7

8.

5

9

การได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “ผลการสำรวจจุดเสี่ยง 45 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

155914

       

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาภรณ์  ตีวารี  ได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “ผลการสำรวจจุดเสี่ยง 45 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ได้จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสิ่งแวดล้อมอันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแบบไม่ตั้งใจในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ยุค 4.0“  

155915 155918

155917

              

 

ที่จัดโดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.15 – 11.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

155916 155922

     

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือ ครูและพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวนประมาณ 300 คน