การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม

01 

02 03

  วิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร  

 04 05 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน

บรรยากาศการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และให้แนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ

บทความวิจัย/บทความวิชาการอย่างเต็มที่ 

06 07 

08 09 

10 11 

12  

13