การวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research)

 คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
จัดประชุมวิชาการเรื่อง
“การวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ


วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จิรวัฒน์กุล

มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านวิทยากรจำนวน 61 คน

001

002 003

004 005

009 011

 

012 013

014  010