การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice"

  

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559

เรื่อง"Optimizing Healthcare Quality : Teamwork in Education,Research,and Practice"

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559

ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 S  21749763  S  21749764 

 S  21749762

 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สนับสนุนให้อาจารย์จำนวน 2 คน คือ

อาจารย์อังศนา คล้ายสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ โดยอาจารย์อังศนา คล้ายสุข ได้นำเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง Effect of Self - Efficacy Enhancement Program

on Self - Efficacy and Skill in Flood Preparedness Project Management for Undergraduate Students