การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2"

วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการต่อเนื่องจากครั้งที่ 1

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร 

 A002A003

 A03S  22503430

มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทางวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนา

บทความวิจัย/บทความวิชาการในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.วันที่ 4 กรกฏาคม 2559

และเวลา 09.00 - 12.00 น. วันที่ 5 กรกฏาคม 2559

 S  22503426A04