การได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “ผลการสำรวจจุดเสี่ยง 45 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

155914

       

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชญาภรณ์  ตีวารี  ได้รับเชิญเข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “ผลการสำรวจจุดเสี่ยง 45 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งเป็นผลการศึกษาที่ได้จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสิ่งแวดล้อมอันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บแบบไม่ตั้งใจในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย ยุค 4.0“  

155915 155918

155917

              

 

ที่จัดโดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 10.15 – 11.00 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

155916 155922

     

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคือ ครูและพี่เลี้ยงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จำนวนประมาณ 300 คน