การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ”

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างมีคุณภาพ ในระยะที่ 1” 

เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารจอดรถ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม

cap1

 

 cap2 

 cap10

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ   เกษมกิจวัฒนา

มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 33 คน

บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่

cap3 cap4

cap5cap9

cap8