ประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

สถาบันการพยาบาลศีรสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จัดประชุมชี้แจงวิธีดำเนินการมาตรฐาน

ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 902/3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราฯ กล่าวเปิดการประชุม

1

 

2

3

วิทยากร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร   ศีสุพรรณ

มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 48 คน

บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่

7

8.

5

9