ประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Subject Protection Course)

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จัดประชุมอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Subject Protection Course)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร อาคารเฉลิมพระเกียรตืฯ

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ

อธิการบดีสถาบันการพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม

2

 

1

 

 

วิทยากร

ศาสตราจารย์กิตติคุณ พญ.ธาดา   สืบหลินวงษ์

รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีดา  ทัศนประดิษฐ

รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร  เผ่าวัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.จอนผะจง  เพ็งจาด

อาจารย์ ดร.สุจรรยา  โลหาชีวะ

มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 57 คน

บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่

3 4

5 6

7 8