การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

 โดยกำหนดจัด 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2560 

และรุ่นที่ 2 วันที่ 8-10 มกราคม 2561

ณ บ้านสวนสบาย เพลินพรรณไม้รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 25601225 ๑๘๐๒๐๗ 0002 25610113 ๑๘๐๒๐๗ 0046

 วิทยากร

 รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ   เกษมกิจวัฒนา

 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน

 Capture 25610113 ๑๘๐๒๐๗ 0023

25610113 ๑๘๐๒๐๗ 0042

  จัดประชุมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการเขียนและจัดช่วงเวลาในการเขียนบทความวิชาการสำหรับอาจารย์

25601225 ๑๘๐๒๐๗ 0007 3

บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่