การจัดประชุมวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ”

 

การจัดประชุมวิชาการ

เรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ”

วันที่ 14 มีนาคม 2557

ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพชร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 DSC 0002-1

          วิทยาลัยพยาบาลฯ ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัย โดยการจัดประชุมวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ” บรรยายโดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ กุลวิชิต วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพชร มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 61 คน

DSC 0004   DSC 0006

 

DSC 0007   DSC 0008

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย วิทยาลัยพยาบาลลฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Manuscript writing camps and Research project writing camps”

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “Manuscript writing camps and Research project writing camps”

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2557

ณ Royal Gems Golf Resort Salaya จังหวัดนครปฐม

 

 2702001

 

2702002   2702003

 

2702004   2702005

 

 

 

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “อนาตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ”

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง “อนาตสุขภาพประชากร:การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557

ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

 0304022557-1

          วิทยาลัยพยาบาลฯ สนับสนุนทุนให้อาจารย์จำนวน 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ ดร. นันทกา สวัสดิพานิช อาจารย์จารุณี นุ่มพูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาพร จินันทุยา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 50ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “อนาตสุขภาพประชากร: การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมและคุณภาพการดูแลสุขภาพ ”ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้อาจารย์ ดร. นันทกา สวัสดิพานิช ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบบรรยาย รายละเอียดการนำเสนอผลงานวิจัยมีดังนี้

0304022557-22

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Camp ครั้งที่ 1

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Camp ครั้งที่ 1

วันที่ 13-15 มีนาคม 2556

ณ โรงแรมตวันนา  กรุงเทพมหานคร

 photo  2556