ขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร สังเคราะห์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้จากงานวิจัย

ขั้นตอนการรวบรวม คัดสรร สังเคราะห์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้จากงานวิจัย

 

ระบบ1

 

ระบบ2