ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ขอแสดงความยินดีกับ

 

อ.ฉัตรกมล  ประจวบลาภ สังกัดภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 

ที่ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์

 

ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

 

จากโครงการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิหลังได้รับการผ่าตัด"

รป 1

 

รป 2