ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Research Data Analysis :AMrDA)"

ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง  "การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการแพทย์ขั้นสูง

(Advanced Medical Research Data Analysis :AMrDA)"

 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 อาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้

 จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิจัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ