ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น Research Gateway

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ได้มีการพัฒนาระบบ Research Gateway Mobile Application 

ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นภาครัฐ Research Gateway

เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ทั้งในระบบ iOS และ Android

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

S  58540037 

S  58540039