แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยของ วช.ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แบบฟอรมการจดทำขอเสนอ2562

แบบเสนอชุดโครงการวิจัย 

        ♦ แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)

        ♦ มาตรฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

        ♦ คู่มือการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)

 

แบบเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว 

        ♦ แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program)

        ♦ มาตรฐานงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

        ♦ คู่มือการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

 

แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program)

       ♦ แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program)

       ♦ คู่มือการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program)

ภาคผนวก ประกอบด้วย 

      ♦ แนวทางจริยธรรมการทางวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน

  ♦ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ