ขอเชิญส่งผลงานเพื่่่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S HEALTH Research Awards

1.brands

บริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดตั้งโครงการทุนวิจัย

BRAND'S Health Research Awards 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์

และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่

แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป

อันเป็นการยกระดับความสามารถ

ในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ 

โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน

โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.brandsworld.co.th/th/whats-new/events/brands-health-research-award-2018.html#clickloc=topnav

Attachments:
Download this file (1.BRANDS Health Research Awards 2018.pdf)เอกสารแนบ[ ]575 Kb