Display # 
Title Author Hits
ขอเรียนเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ 2017 Written by rasearchunit 791
ขอเชิญอาจารย์ลงทะเบียนนักวิจัยและอัพเดทข้อมูลในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) Written by rasearchunit 660
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Research Zone 2015: Phase 112 Written by rasearchunit 563
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 Written by rasearchunit 423
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์ " Written by rasearchunit 438
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9 Written by rasearchunit 600
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 Written by วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 472
ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Written by หน่วยวิจัยทางคลิก คณะแพทยศาสตร์ 922
ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พื้นฐานการวิจัยการศึกษา"‏ Written by rasearchunit 489
ขอประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย Written by rasearchunit 355