แหล่งทุนวิจัยภายนอก

1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
http://www.onesqa.or.th
2. ทบวงมหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
http://www.trf.or.th
3. บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด โครงการทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด (Cerebos Awards)
http://www.brandsworld.co.th
4. สภาการพยาบาล
http://www.tnc.or.th
5. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
http://www.thainurse.org
6. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
http://www.pmmv.or.th/
7. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
http://www.thaihealth.or.th
8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
http://www.nhso.go.th/
9. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
http://www.hsri.or.th/
10. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

http://www.nrct.go.th/