พัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิต

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยจัดประชุมวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง 

&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

ครั้งที่ 1 “แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยและกลยุทธ์บริหารการวิจัย”

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  เสนารัตน์

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558  เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร์   

โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน

พฒนานกวจย 1พฒนานกวจย 2

พฒนานกวจย 3 พฒนานกวจย 4

พฒนานกวจย 5 พฒนานกวจย 6

 พฒนานกวจย 7 

  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ 

 

ครั้งที่ 2 “การพัฒนาเครื่องมือการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ”

วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา  มณีศรีวงศ์กูล

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมนายเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 57 คน

เครองมอวจย 1

เครองมอวจย 2

เครองมอวจย 3

เครองมอวจย 4

เครองมอวจย 5

เครองมอวจย 6 

 

พัฒนานักวิจัยต้นกล้า TRCN ครั้งที่ 2

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"โครงการพัฒนานักวิจัยต้นกล้า TRCN ครั้งที่ 2"

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558  

เวลา 08.30 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

----------------------------------------------------------------

 

เพื่อให้อาจารย์นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนา

โครงร่างการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย 

จากวิทยากร คือ ผศ.ดร.นิตยา  ตากวิริยะนันท์ 

และคณะกรรมการวิจัย 

 

ตนกลา 2 1

ตนกลา 2 2.2

ตนกลา 2 3.1

ตนกลา 2 4.1  

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนานักวิจัยต้นกล้า TRCN"

คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

“โครงการพัฒนานักวิจัยต้นกล้า TRCN
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมนายเจริญ-คุณหญิง
วรรณา สิริวัฒนภักดี

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม

1.12.1

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา ตากวิริยะนันท์ วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนาโครงร่างการวิจัยที่มีคุณภาพ : ประเด็นที่ต้องพิจารณา” และวิพากษ์โครงร่างการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการวิจัย

3.1 4.1

 5.1 6.17.19.1

8.110.1

                      11.1

 

ประชุมวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ : ความเป็นผู้นิพนธ์”

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 
จัดประชุมวิชาการเรื่อง “มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ : ความเป็นผู้นิพนธ์” 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558  เวลา 13.30 -15.30 น. 
ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ  เฟื่องเพ็ชร  

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยพยาบาลฯ  

** ***** ** ***** **

–— โดยมีศาสตราจารย์แพทย์หญิงวสี  ตุลวรรธนะ –—

สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

Picture ผนพนธ 8Picture ผนพนธ 7.1Picture ผนพนธ 5.1Picture ผนพนธ 3.1

    Picture ผนพนธ 4.1 Picture ผนพนธ 6.1Picture ผนพนธ 2Picture ผนพนธ 1

 PicturePicture

 

 

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยเครือข่าย"

การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาโครงการวิจัยเครือข่าย"
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557
ณ ห้องประชุม 7/1 ตึก 7 ชั้น  
วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 
** ***** ** ***** ** ***** **
 
รป เครอขาย 2
-------------------------------------------------------
ผู้แทนของวิทยาลัยพยาบาลฯ -
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
และคณะพยาบาลศาสตร์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จำนวน 9 สถาบัน เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 ท่าน
 
  รป เครอขาย 3
** ***** **
รป เครอขาย 4
** ***** ** 
รป เครอขาย 5
  ** ***** **
รป เครอขาย 6