ประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล

การประชุมวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนตามมาตรฐานสากล

วันที่ 12 มีนาคม 2556  เวลา 08.30-11.00 น.

ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

 DSC 0481 DSC 0480

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการและบทความวิจัย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการและบทความวิจัย

ณ ห้องประชุม 7/1 ตึก 7 ชั้น

วันที่ 25,28-29 มกราคม 2556 

 

DSC 0413

 

DSC 0416

 

วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2556

DSC 0010

 

DSC 0007

 

การประชุมวิชาการ เรื่อง "แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมวิชาการ

เรื่อง "แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ"

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555

Screen Shot 2556-02-08 at 3.02.13 PM

                                                                                                                                                                                       Screen Shot 2556-02-08 at 3.03.03 PM  Screen Shot 2556-02-08 at 3.08.09 PM

 

 

การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

1.ประชมวชาการ แนวทางการพฒนาโครงการวจยการจดการเรยนการสอน