การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่2"

วันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการต่อเนื่องจากครั้งที่ 1

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร 

 A002A003

 A03S  22503430

มีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทางวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนา

บทความวิจัย/บทความวิชาการในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น.วันที่ 4 กรกฏาคม 2559

และเวลา 09.00 - 12.00 น. วันที่ 5 กรกฏาคม 2559

 S  22503426A04

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559 เรื่อง "Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice"

  

การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2559

เรื่อง"Optimizing Healthcare Quality : Teamwork in Education,Research,and Practice"

ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2559

ณ ศุนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 S  21749763  S  21749764 

 S  21749762

 

วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย สนับสนุนให้อาจารย์จำนวน 2 คน คือ

อาจารย์อังศนา คล้ายสุข และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช

เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ โดยอาจารย์อังศนา คล้ายสุข ได้นำเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง Effect of Self - Efficacy Enhancement Program

on Self - Efficacy and Skill in Flood Preparedness Project Management for Undergraduate Students

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย/บทความวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม

01 

02 03

  วิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  เพชรพิเชฐเชียร  

 04 05 

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 26 คน

บรรยากาศการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และให้แนวทางการจัดเตรียมต้นฉบับ

บทความวิจัย/บทความวิชาการอย่างเต็มที่ 

06 07 

08 09 

10 11 

12  

13              

การวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research)

 คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
จัดประชุมวิชาการเรื่อง
“การวิจัยผสานวิธี (Mixed Methods Research)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ


วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จิรวัฒน์กุล

มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านวิทยากรจำนวน 61 คน

001

002 003

004 005

009 011

 

012 013

014  010

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "จุดประกายการวิจัย: เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์"

 คณะกรรมการวิจัย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

“จุดประกายการวิจัย: เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1101 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ กล่าวเปิดการประชุม

  1

วิทยากรบรรยาย  อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2

มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 48 คน

4 5

 

 6

 

3