Display # 
Title Author Hits
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้อง Written by ศิริอร สินธุ,รสสุคนธ์ วาริทสกุลและอรวมน ศรียุกตศุทธ 567
รูปแบบการดูแลต่อเนื่องในเด็กที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง Written by ทัศนีย์ อรรถารส และจุไร อภัยจิรรัตน์ 1899
ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียดต่อระดับความเครียดของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล Written by ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ และดวงกมล วัตราดุลย์ 2672
Development of a self-care empowerment model for patients with faecal diversion Written by Suwanna Kittinouvarat, Somsri Charoenlar and Wipaporn Aeksiriwaranon 1188
การพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อบริการพยาบาล Written by นงลักษณ์ สุวิสิษฐ์ และสมจิต หนุเจริญกุล 1404