Picture5

 

     
     
ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561

     กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

 

     ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2560

 

    ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับที่ 2)

 

        กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม 2559

 

     กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2558-เมษายน พ.ศ.2559

 

     กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลฯ ปีงบประมาณ2559

 

      ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559

    

      ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุุนอุดหนุนการวิจัยกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

 

     ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2555 

          - บันทึกข้อความ เรื่อง ขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย คลิกที่นี่

          - หนังสือยินยอม คลิกที่นี่

  

     ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การหักเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2555

  

       ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง "ลิขสิทธิ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2556"

         

       ประกาศวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2558

        - แบบฟอร์ม "แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น" ปรับปรุง พ.ศ.2558

           

            

 

 

Attachments:
Download this file (1.ประชุมจริยธรรมถึง เม.ย.59.pdf)9. เรื่อง กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระหว่าง ก.ย. 58 ถึง เม.ย. 59[ ]1058 Kb
Download this file (2.กำหนดการประชุมทุนถึงก.ย.59.pdf)10. เรื่องกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ59[ ]316 Kb
Download this file (SC360.pdf)11. ผลการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ฉบับที่ 2[ ]103 Kb
Download this file (การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไ)8.เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2558[ ]797 Kb
Download this file (การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณ.pdf)7. เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559[ ]726 Kb
Download this file (กำหนดการประชุมจริยธรรม.pdf)12.กำหนดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เมษายน - ธันวาคม 2559[ ]70 Kb
Download this file (ประกาศ วพ.การให้ทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อการพัฒนา-58.pdf)6.เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ ปีงบประมาณ 2558[ ]712 Kb
Download this file (ประกาศ วพ.ทุนอุดหนุน เงินงปม.แผ่นดิน งปม.2558.pdf)5. เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558[ ]877 Kb
Download this file (ประกาศวพ.หลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น พ.ศ.2558.pdf)4. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น พ.ศ. 2558[ ]592 Kb
Download this file (ลิขสิทธิ์ วพ. พ.ศ.2556.pdf)3. เรื่อง ลิขสิทธิ์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย พ.ศ. 2556[ ]1772 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์การหักเงิน.pdf)2. เรื่อง หลักเกณฑ์การหักเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2555[ ]832 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์การให้เงิน.pdf)1.เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย พ.ศ.2555[ ]1797 Kb
Download this file (แบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ปรับปรุง พ.ศ.2558.pdf)4.1 แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ปรังปรุง พ.ศ. 2558[ ]350 Kb