การยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน

 

♦♦♦ การยื่นขอรับการพิจารณาโครงการใหม่♦♦♦

สไลด2 

สไลด11-1

 

F-STIN-01-1

แบบบันทึกเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรสังกัดสถาบัน

F-STIN-01-2

แบบบันทึกเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับบุคลากรภายนอกสถาบัน

         F-STIN-02

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

F-STIN-03

เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับอาสาสมัครวิจัย (Participant Information Sheet)

F-STIN-04-1

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form)

F-STIN-04-2

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ กรณีที่อาสาสมัครวิจัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ

F-STIN-04-3

เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัยโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ กรณีที่อาสาสมัครวิจัยเป็นบุคคลอ่อนด้อยในความสามารถการตัดสินใจด้วยตนเอง

F-STIN-05

แบบรายงานความก้าวหน้าในการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง

F-STIN-06

แบบเสนอขอต่ออายุการรับรองโครงการวิจัย

F-STIN-07

แบบสรุปแจ้งปิดโครงการวิจัย

F-STIN-08

แบบเสนอขอรับการทบทวนพิจารณาส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Protocol Amendment)

F-STIN-09

แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง (Adverse Event Report)

F-STIN-10-1

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัย สำหรับบุคลากรสังกัดสถาบัน

F-STIN-10-2

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับ การรับรองจริยธรรมการวิจัย สำหรับบุคลากรภายนอกสถาบัน