แบบฟอร์มหนังสือในกระบวนการวิจัย

แบบฟอรมหนงสอในกระบวนการวจย

 

                                 click -->  1.แบบฟอร์มขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย-ภายในสถาบันการพยาบาลฯ

 

                                  click -->  2.แบบฟอร์มขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย-ภายในสภากาชาดไทย

 

                                  click -->  3.แบบฟอร์มขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย-ภายนอกสถาบัน

 

                                 click -->  4.แบบฟอร์มขออนุญาตใช้เครื่องมือวิจัย

 

                                 click -->  5.แบบฟอร์มขออนุมัติบุคลากรสังกัดสภากาชาดไทยเป็นผู้ร่วมวิจัย

 

                                 click -->  6.แบบฟอร์มขออนุมัติบุคลากรสังกัดอื่นเป็นผู้ร่วมวิจัย

 

                                 click -->  7.แบบฟอร์มขอรับรองจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                                 click -->  8.แบบฟอร์มขออนุมัติเก็บข้อมูลวิจัย-ภายในสถาบันการพยาบาลฯ

 

                                 click -->  9.แบบฟอร์มขออนุมัติเก็บข้อมูลวิจัยในรพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  

                                 click -->  10.แบบฟอร์มขออนุมัติเก็บข้อมูลวิจัย-ภายนอกสถาบัน

 

                                click -->  11.แบบฟอร์มขออนุมัติเวลาเพื่อเก็บข้อมูลวิจัย