stin-logo

Geared towards an excellent Research Institute

Innovation Starts Here

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประชาสัมพันธ์

บริการข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานวิจัย นโยบาย แหล่งทุนวิจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมงานวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดการยื่นขอเสนอพิจารณารับรองจริยธรรมวิจัย

ทุนวิจัย

ข้อมูลและรายละเอียดทุนสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันฯ

Vision of the center

Proactive Humanity Innovative Outstanding

วิสัยทัศน์ของศูนย์วิจัยและนวัตกรรม คือการให้การสนับสนุนนักวิจัยในสถาบันด้วยความทันสมัย

แผนยุทธศาสตร์ปี 2561 - 2565

มุ่งสู่การเป็นสถาบันการพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก บนพื้นฐานมนุษยธรรม โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย
ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิหลังได้รับการผ่าตัด

Predictors of Quality of Life in Patients with PrimaryBrain Tumors after Surgery วารสารวิชาการ ปี 2563 รายชื่อนักวิจัย๑, นักวิจัย๒ บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาอำนาจในการทำนายของการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่และการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิหลังได้รับการผ่าตัด…

News

ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิหลังได้รับการผ่าตัด

Predictors of Quality of Life in Patients with PrimaryBrain Tumors after Surgery วารสารวิชาการ ปี 2563 รายชื่อนักวิจัย๑, นักวิจัย๒ บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาอำนาจในการทำนายของการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่และการสนับสนุนทางสังคมต่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิหลังได้รับการผ่าตัด กลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 80 ราย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่วินิจฉัยว่าเป็นโรคเนื้องอกสมองชนิดปฐมภูมิและได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลในระยะหลังผ่าตัดภายในเวลา 30 วันและตรงกับวันที่ผู้รับบริการ มาตรวจตามนัดครั้งแรก ด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม และแบบสอบถามคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมอง วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติถดถอยพหุคูณแบบคัดตัวแปรเข้า (Enter regression) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมด (93,80%) มีการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่อยู่ในระดับ ของการพึ่งพาเล็กน้อย ร้อยละ 63.75 ได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับมากที่สุด และมีระดับคุณภาพ ชีวิตหลังได้รับการผ่าตัดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.11 (SD = 11.74) ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับต่ำมากที่สุด…

Research Network

ติดต่อเรา

ที่อยู่

183 ถนนพระรามที่ 4 กทม. 10330

ติดต่อเรา

Phone : + 1 800 755 60 20

Email : contacts@company.com

เวลาทำการ

MON-FRI 08:30 – 16:30