ปัจจัยทำนายผลการสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของบัณฑิตพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีการศึกษา 2560

นันทิยา แสงทรงฤทธิ์*
ศรินรัตน์ วัฒนธรนันท์**

การประเมินนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของอาจารย์พยาบาล

ภาวิดา พุทธิขันธ์* กนกเลขา สุวรรณพงษ์** นฤมล อังศิริศักดิ์*** กมลรัตน์ เทอร์เนอร์**** สุนทราวดี เธียรพิเชฐ

ปัจจัยทำนายประสบการณ์ทางบวกและทางลบในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของผู้ดูแล

สุจรรยา โลหาชีวะ*
นันทภัค ชนะพันธ์**

ปัจจัยทำนายการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศรารินทร์ พิทธยะพงษ์*
ดวงกมล วัตราดุลย์**

การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดหัวใจ

พรนภา นาคโนนหัน*
จุฬาลักษณ์ ใจแปง**
ณาตยา โสนน้อย***
สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์****

ผลของการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ต่อการเกิดผดผื่น ความชื้นและอุณหภูมิบริเวณผิวหนังของผู้รับบริการติดเตียงชุมชนคลองเตย

ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท*
วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว**
ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์***

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติด้านการรู้คิดหลังการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้สูงอายุ

พรนภา นาคโนนหัน*
เอมปภา ปรีชาธีรศาสตร์**
ชนาพงษ์ กิตยารักษ์***

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แผ่นดินไหว โดยพยาบาลในโรงเรียนระดับประถมวัยพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงราย:การศึกษานำร่อง

ปัญจพาณ์ สุขโข*
วรุณยุพา รอยกุลเจริญ**
เครือวัลย์ ศรียารัตน์***
พิไลลักษณ์ โรจนประเสริฐ****
สุวิทย์ โตสุวรรณ*****
กฤชเพชร พชระบูรณิน******