วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการพยาบาล ณ ห้องประชุมสีลมบอลรูม (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด หลักการในเรื่องเทคนิคการเรียนการสอนสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการพยาบาล

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการศึกษา นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา