วันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ.2563 อาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ณ รีสอร์ทบ้านสวนสบายเพลินพรรณไม้ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของอาจารย์สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในครั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการผลิตผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ตลอดจนการทำแผนที่วิจัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทิศทางการวิจัยที่จะทำผลงานวิชาการและผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้เพิ่มมากขึ้น