ขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย

1. ขั้นตอนการขอรับพิจารณาจัดสรรทุน

2. ขั้ตอนการเปิดบัญชีเพื่อรับทุน

3. ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าและรับเงินงวด

4. ขั้นตอนการปิดโครงการ