การเปิดรับคำของบประมาณของแหล่งทุน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ประเภท Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

 

 

โดยนักวิจัยที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1e04dfMFKAYtihO0f9FzNPDtOduisdmQM?usp=sharing

 

และจัดส่งเอกสารที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563