เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำโดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือกันให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และการบริการวิชาการแก่สังคมหรือร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง