กำหนดการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนพตุลาคม 2565 – กันยายน 2566