วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.ธัญธิตา วิสัยจร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และนวัตกรรม  มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ปัจจพาณ์ สุขโข
ที่ได้รับรางวัล”คนไทยตัวอย่าง” รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง”
ประจำปี 2565
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น

 

 

 

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ปัจจพาณ์ สุขโข
ที่ได้รับรางวัล
“คนไทยตัวอย่าง”
รางวัลแห่งเกียรติยศ “หงส์ทอง” 
ประจำปี 2565
สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมตัวอย่างดีเด่น

      โดยในช่วงของอุบัติการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจารย์ได้ดำเนินการจัดตั้งทีม STIN จิตอาสา
นำนักศึกษาพยาบาลจิตอาสาลงปฏิบัติงานเชิงรุกในการให้ความรู้และการดูแลผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤติโควิดในชุมชน
และศูนย์พักคอย ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทุ่มเทแรงกายใจอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พยาบาลทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา อันเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง รวมถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือประชาชนเป็นที่พึ่งของสังคม อันเป็นแบบอย่างของบุคคลในวิชาชีพพยาบาล โดยผลงานเป็นที่ประจักษ์ และสังคมเล็งเห็นให้ได้มีการยกย่องและมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ นี้ให้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญจพาณ์ สุขโข เพื่อเป็น “คนไทยตัวอย่าง”