ที่ปรึกษา
อธิการบดีสถาบัน
รองอธิการบดี
ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

รองประธาน

รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2

กรรมการ
รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
รศ.ดร.นพ.ชญานิน อ่างทอง
ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร
ดร.ชินกร สุจิมงคล
ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล
ผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์
ผศ.ดร.นารีรัตน์ บุญเนตร
อ.ดร.บุศรินทร์ หลิมสุนทร
อาจารย์ศิริยุพา นันสุนานนท์
นางสาวสุพร สันติกุล
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ