วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมรองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และคณาจารย์สถาบัน ได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่าง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี