ขอประชาสัมพันธ์โครงการ STIN Research Clinic เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยของคณาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยสามารถขอนัดวันเวลาที่จะขอรับคำปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผ่านช่องทางออนไลน์
♦️ ผู้สนใจสามารถสแกน Qr code หรือคลิกที่
👉🏻👉🏻https://forms.office.com/r/iUjXV8kqhz