คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ประธานคณะกรรมการ

รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ

รองประธาน

รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด

กรรมการ

ผศ.ศุภาว์ เผือกเทศ

กรรมการ​

อ.ดร.อารยา เจรนุกุล

เลขานุการ

อ.ดร.สุจรรยา โลหาชีวะ

กรรมการ​

ผศ.ดร.นันทกา สวัสดิพานิช

กรรมการ​

ผศ.ดร.ชยนุช ไชยรัตนะ

กรรมการ

รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ​

กรรมการ​

ผศ.ดร.ปณิชา บุญสวัสดิ์​

กรรมการ​

คุณนพดล คุณอนันวณิช

วิธีดำเนินการมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

แบบฟอร์มจริยธรรม

เอกสารสำหรับการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาครั้งแรก

เมื่อคลิก link รบกวนไปที่ไฟล์ จากนั้นกดดาวน์โหลด

* โปรดตรวจสอบเอกสารที่ต้องนำส่งเพิ่มเติมในใบคำขอรับการพิจารณา 
** โปรดส่งเอกสารที่เมล irb@stin.ac.th เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่จะปริ้นส์เอกสาร

เอกสารนำส่งการเสนอแก้ไขภายหลังการพิจารณาฯ

เอกสารนำส่งการขอแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากได้รับการรับรอง

โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติแบบเป็นระยะ/ช่วง เอกสารเสนอเพื่อพิจารณาช่วงต่อไป

เอกสารนำส่งขอขยายเวลารับรองจริยธรรมการวิจัย (ต่ออายุใบรับรอง)

รายงานสิ้นสุดโครงการวิจัย

เอกสารอื่นๆ

* โปรดส่งเอกสารที่เมล irb@stin.ac.th เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่จะปริ้นส์เอกสาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจริยธรรมการวิจัยในคน

นางสาวสมฤทัย ไชยอักษร นักจัดการงานวิจัย
e mail : somruethai.c@stin.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 1248