ทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยรุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ทุนภายนอกสถาบัน

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมภายนอกสถาบัน

กำหนดการประชุมพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยฯ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนสนับสนุนการวิจัย

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรทุน

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า / ปิดโครงการวิจัย

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวกับทุนวิจัย

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย และ การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย และ การควบคุมตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนงานวิจัย

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563

Research Funding News

การรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (เครื่องมือแพทย์และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบประมาณ 2567-2568

เปิดรับข้อเสนอจนถึงวันที่ 30 ก.ย.67 โดย tcels จะจัดให้มีการพิจารณาโครงการเป็นรอบๆ และประกาศผลการพิจารณาภายใน ธ.ค. 67 ทางเว็บไซต์ tcels เท่านั้น

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 1

ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บพข.

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) แผนงานกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบที่ 2)เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >> https://pmuc.or.th/call-full-proposal-67-2-health-and-medical/

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนรอบเดือนกุมภาพันธ์

ประชาสัมพันธ์           ขอเชิญนักวิจัยที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน “รอบเดือนกุมภาพันธ์” ภายในวันที่ 10 ก.พ. 67นักวิจัยที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://forms.gle/eNK1WtLpGNd5fFtA7

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุนวิจัยภายในและภายนอก

นางสาวสมฤทัย ไชยอักษร นักจัดการงานวิจัย
e mail : somruethai.c@stin.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 1248

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยรุ่นใหม่

นางสาวพิมพิลาส ศรีสุธน นักวิชาการศึกษา
e mail : pimpilad.s@stin.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 1348