ทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนวิจัย

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย


ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยรุ่นใหม่

ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ทุนภายนอกสถาบัน

ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมภายนอกสถาบัน

กำหนดการประชุมพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยฯ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับทุนสนับสนุนการวิจัย

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรทุน

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า / ปิดโครงการวิจัย

ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวกับทุนวิจัย

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ พ.ศ. 2563

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ พ.ศ. 2563

Research Funding News

ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของสถาบัน

เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2567ประเด็นโจทย์ที่ให้ความสำคัญ>>นวัตกรรมเชิงระบบ<<นวัตกรรมการเรียนรู้(!)ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ต้องทำทุกโจทย์การวิจัย กรอบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย 2,000,000 – 4,000,000 บาทต่อชุดโครงการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 8 ธ.ค. 66 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11779

วช. Open House 2023

ประชาสัมพันธ์ 🔊      วช. Open House 2023 21 มิถุนายน 2566 เสวนา “#สู่เส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม” นักวิจัยที่จะ Candidate ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง ทุนเมธีวิจัยอาวุโส ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และ ทุนนักวิจัยแกนนำ      สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม QR code ที่แนบมาพร้อมนี้

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุนวิจัยภายในและภายนอก

นางสาวสมฤทัย ไชยอักษร นักจัดการงานวิจัย
e mail : somruethai.c@stin.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 1248

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุนส่งเสริมหัวหน้าโครงการวิจัยรุ่นใหม่

นางสาวพิมพิลาส ศรีสุธน นักวิชาการศึกษา
e mail : pimpilad.s@stin.ac.th เบอร์โทรติดต่อ 1348