ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและกิจกรรมด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

Infographic

ทุนวิจัยของสถาบัน / ขั้นตอนรายละเอียดในการดำเนินการวิจัย / ขั้นตอนการขอรับเงินตีพิมพ์ ที่ปรึกษา รางวัล

ข่าวด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนวิจัย / นโยบาย / อบรม / สัมมนา

กิจกรรมด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และหน่วยงานอื่น

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

วิดีโอแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์สถาบัน และการนำผลงานวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์

ผลงานและรางวัล

ผลงานและรางวัลที่ได้รับ