ที่ปรึกษา
ทพ.จเร วิชาไทย
อธิการบดีสถาบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

5552FCDD-CEBD-4F41-9DBE-ABB94FE1FCD1
รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
อ.ชลธิชา
ดร.ชลธิชา อัศวนิรันดร
7870DFA1-A706-4D44-9E3D-EAAF7F437D08
ผศ.ดร.ประภาพร จินันทุยา
ผศ.โรส ภักดีโต
อ.ดร.อัญชลี งามวิทย์โรจน์
ผศ.ดร.พรพิมล อาภาสสกุล
อ.ดร.ม.ล.อาบกนก ทองแถม
อ.ศิริยุพา นันสุนานนท์
นางสาวสุพร สันติกุล

หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยและงานวิชาการ