ที่ปรึกษา
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
อธิการบดีสถาบัน

.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผศ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
ทพ.จเร วิชาไทย
รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล
ผศ.ดร.รสสุคนธ์ วาริทสกุล
ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี
อ.ดร.ศรารินทร์ พิทธยะพงษ์
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ