................. RESEARCH & INNOVATION CENTER ​.................

บุคลากรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ดร.วรา สุวรรณสินธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

รับฟัง พัฒนา เท่าเทียม

นพดล คุณอนันทวณิช

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ยินดีให้บริการอย่างเต็มที่ถ้าไม่ขัดกับกฏเกณฑ์

อริยา บดีธร

หัวหน้าหน่วยวิจัยและวิชาการ

ถึงจะไม่ใช่หมอ แต่ก็พร้อมช่วยเธอ

สมฤทัย ไชยอักษร

นักจัดการงานวิจัย

มีอะไรให้โทรหา ถึงเป็นแค่ที่ปรึกษาก็ยอม

พิมพ์พิลาส ศรีสุธน

นักวิชาการศึกษา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Phone : 02 256 4092 ต่อ 1148

Email : research@stin.ac.th