................. RESEARCH & INNOVATION CENTER ​.................

บุคลากรศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

-

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

นพดล คุณอนันทวณิช

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

เทวินทร์พันธุ์ เทพพิทักษ์

หัวหน้าหน่วยวิจัยและงานวิชาการ

สมฤทัย ไชยอักษร

นักจัดการงานวิจัย

พิมพ์พิลาส ศรีสุธน

นักวิชาการศึกษา

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Phone : 02 256 4092 ต่อ 1148

Email : research@stin.ac.th