ที่ปรึกษา
รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา
อธิการบดีสถาบัน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประธานคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

คณบดีสำนักวิชา
พยาบาลศาสตร์

ผศ.เครือวัลย์ ศรียารัตน์

คณบดีสำนักวิชา
บัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.สุขุมา ฐิติพลธำรง

หัวหน้าสาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ

ผศ.สมทรง จิระวรานันท์

รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจาด
ผศ.ดร.ม.ล.สมจินดา ชมพูนุท
อ.วิไลพร สิงหถนัดกิจ
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม