วันที่ 12 กันยายน 2566 ดร.วรา สุวรรณสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
และ ผศ.ดร.ชญาภรณ์ ตีวารี รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คนที่ 2 มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.พรพิมล อาภาสสกุล และ อ.สุนีย์ กลีบปาน ที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ Q1